Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Seneste tilsynsrapport

Tilsynet er gennemført 24-05-2019

Resultat af tilsynet:

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Marianne Nielsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk besøg Ja

Dato for tilsynsbesøg 24-04-2019: Byager 31A, 4330 Hvalsø (Anmeldt)

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med relevante metoder som sikre en høj kvalitet for indsatsen med målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge.
Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i faglige tilgange og metoder som er understøttende i forhold til målgruppens særlige behov.
Det er vurderingen, at børnene og de unge, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Dueslaget.
Tilbuddet arbejder ud fra miljøterapeutiske tilgange og metoder. Tilgange og metoder vurderes, at være godt implementeret i tilbuddet og ledelsen har fokus på faglig udvikling og fastholdelse af metoderne i personalegruppen.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med en ændret godkendelse i alderen på målgruppen fra 14-17(18-22) år til 12-17 (18-22) år fortsat vil kunne yde en kvalificeret indsats som understøtter målgruppens behov og vil kunne skabe de rette betingelser, som kan medføre udvikling og øget trivsel for målgruppen.

Godkendelse:

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jf. lov om social service § 66 Stk. 1 nr. 5, almindeligt socialpædagogisk opholdssted.

På tilbuddet er der 7 pladser godkendt for aldersgruppen 12 - 17 år (Efterværn 18-22 år) Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper:
Dueslaget modtager børn og unge fra 12 og 17 år med personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, autismespektumsforstyrrelser, ADHD og følelsesmæssige vanskeligheder. De psykiske problemstillinger hos målgruppen medfører oftest, depressive symptomer, angst, selvskadende adfærd samt perioder med psykotiske symptomer.

Særligt fokus i tilsynet

Ved det driftsorienteret tilsyn vil der være et særligt fokus på følgende relateret til driftsorienteret tilsyn 2019 samt sagsbehandling af ansøgt væsentlig ændring:
Tema 3 - Målgruppe, metoder & resultater.
Tema 4 - Sundhed & trivsel
Tema 6 - Kompetencer
Tema 7 - fysiske rammer
Den væsentlige ændring, omhandlende ændret alder på målgruppen fra 14-17(18-22) år til 12-17(18-22) år, er behandlet sammen med det driftsorienteret tilsyn 2019.

Uddannelse og beskæftigelse

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Dueslaget i meget høj grad understøtter de unge i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte.

De unge motiveres i meget høj grad med henblik på at opretholde en aktiv hverdag med stimulerende aktiviteter, hvor inklusion med det omgivende samfund i meget høj grad prioriteres. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder med eksterne aktører. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

Gennemsnitlig vurdering 5

Selvstændighed og relationer

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Dueslaget i meget høj grad har fokus på de unges selvstændighed. Borgerne støttes i meget høj grad i deres relationelle kontakter og færdigheder, ligesom tilbuddet systematisk i meget høj grad inddrager og understøtter de unges deltagelse i lokalsamfundet. Det er ligeledes socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet i meget høj grad understøtter de unges kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle ønsker, behov og forudsætninger.

Gennemsnitlig vurdering 5

Målgruppe, metoder og resultater

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Dueslaget i meget høj grad formår at skabe sammenhæng mellem tilbuddets målsætning, målgruppe og metoder.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange, og tilgange og metoder ses i meget høj grad at være forankret i praksis.
Socialtilsynet vurderer, at de unge trives og udvikles i meget høj grad som resultat af tilbuddets metoder og tilgange. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i meget høj grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere og at disse i høj grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kommune. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats.
Socialtilsynet har haft et særligt fokus på sagsbehandling af den væsentlig ændring. Det er Socialtilsynets vurderingen, at de faglige tilgange og metoder der anvendes på tilbuddet fortsat, er og vil være relevante i indsatsen med den øget målgruppe på tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 5

Sundhed og Trivsel

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Dueslaget i meget høj grad understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at de unge i meget høj grad trives i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad respekterer de unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til de unges ønsker og behov.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser, vold og overgreb.
I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på sagsbehandlingen af den væsentlig ændring om ændret alder på målgruppen fra 14-18(22) til 12-18(22). Socialtilsynet vurderingen er, at den nuværende indsats på tilbuddet fortsat vil kunne skabe de rette betingelser for sundhed og trivsel for tilbuddets målgruppe.

Gennemsnitlig vurdering 5

Organisation og ledelse

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Dueslagets drift i meget høj grad varetages forsvarligt af en kompetent og ansvarlig ledelse.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i meget høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse i meget høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Kompetencer

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Dueslaget medarbejdere i meget høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed.

Gennemsnitlig vurdering 5

Fysiske rammer

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i meget høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats. Socialtilsynet vurderer, at Dueslaget fysiske rammer i meget høj grad understøtter de unges trivsel og tryghed. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad tilgodeser de unges behov for både fællesskab og privatliv.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets værelser, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte, hjemlige og velegnede til målgruppen.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673