Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Seneste tilsynsrapport

Tilsynet er gennemført d. 23-04-2020

Resultat af tilsynet:

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Marianne Nielsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk besøg Ja

Dato for tilsynsbesøg 24-04-2019: Byager 31A, 4330 Hvalsø (Anmeldt)

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har gennemført et virtuelt tilsynsbesøg som grundlag for denne tilsynsrapport.

Hvor ikke andet er angivet, har Socialtilsynet vurderet tilbuddets generelle kvalitet med udgangspunkt i en hverdag uden epidemi i Danmark.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12- 18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.
Det er vurderingen at tilbuddet prioritere faglige kompetencer og arbejder målrettet med kompetenceudvikling for dermed at fastholde personale og for at sikre der er den fornødne viden og kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen.
Det vurderes, at tilbuddet i høj grad yder en kvalificeret indsats med relevante faglige tilgange og metoder som sikre gode betingelser for, at børnene/de unge kan udvikle sig under anbringelsen på tilbuddet.
Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i faglige tilgange og metoder som er understøttende i forhold til målgruppens særlige behov. De faglige tilgange og metoder vurderes, at være godt implementeret i tilbuddet Det er vurderingen, at børnene og de unge, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Dueslaget.
Tilbuddet har haft udfordringer i form af lav og varierede belægning. Tilbuddet ses at have ydet en stor indsats på at formidle tilbuddets eksistensberettigelse og kvalitet til anbringende kommuner. Tilbuddet har ved tilsynet, fuldt belægning og der ses på nuværende tidspunkt tegn på mere stabilitet i anbringelser på tilbuddet.

Godkendelse:

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse efter lov om social service (SEL) § 66 stk. 1 nr. 6, almindeligt socialpædagogisk opholdssted.
På tilbuddet er der 7 pladser godkendt for aldersgruppen 12 - 17 år.
Målgruppen er børn og unge med personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, autismespektumsforstyrrelser, ADHD og følelsesmæssige vanskeligheder.
De psykiske problemstillinger hos målgruppen medfører oftest, depressive symptomer, angst, selvskadende adfærd samt perioder med psykotiske symptomer.
Tilbuddet er beliggende på adressen, Byager 31A, Nr. Hvalsø, 4330 Hvalsø.

Særligt fokus i tilsynet

Tema 1 – Uddannelse & beskæftigelse

Tema 2 – Selvstændighed & relationer

Tema 5 – Organisation & Ledelse

Tema 4 – Sundhed & trivsel, Kriterium 6 og 7 samt indikator 6a, 6b og 7a


Uddannelse og beskæftigelse

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Dueslaget i meget høj grad understøtter børnene/de unge i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte borger.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder aktivt med eksterne aktører.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad prioriterer børnenes/ de unges inklusion med det omgivende samfund.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen .

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

Selvstændighed og relationer

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Dueslaget i meget høj grad har opmærksomhed på børnenes/de unges selvstændighed.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgerne/børnene/de unge i deres relationer og sociale kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad inddrager og understøtter børnenes/de unges deltagelse i lokalsamfundet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter børnenes/de unges kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle ønsker, behov og forudsætninger.
Gennemsnitlig bedømmelse 4,8

Målgruppe, metoder og resultater

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Dueslaget i meget høj grad formår at skabe sammenhæng mellem tilbuddets målsætning, målgruppe og metoder.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange, og tilgange og metoder ses i meget høj grad at være forankret i praksis.
Socialtilsynet vurderer, at de unge trives og udvikles i meget høj grad som resultat af tilbuddets metoder og tilgange. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i meget høj grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere og at disse i høj grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kommune. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats.
Socialtilsynet har haft et særligt fokus på sagsbehandling af den væsentlig ændring. Det er Socialtilsynets vurderingen, at de faglige tilgange og metoder der anvendes på tilbuddet fortsat, er og vil være relevante i indsatsen med den øget målgruppe på tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 5

Sundhed og Trivsel

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Dueslaget i meget høj grad understøtter børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge i høj grad trives i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad respekterer børnenes/de unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til børnenes/de unges ønsker og behov.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.
Gennemsnitlig vurdering 5

Organisation og ledelse

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, Dueslaget i meget høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne.
Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

Kompetencer

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Dueslaget medarbejdere i meget høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed.

Gennemsnitlig vurdering 5

Fysiske rammer

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i meget høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats. Socialtilsynet vurderer, at Dueslaget fysiske rammer i meget høj grad understøtter de unges trivsel og tryghed. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad tilgodeser de unges behov for både fællesskab og privatliv.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets værelser, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte, hjemlige og velegnede til målgruppen.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673