Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Seneste tilsynsrapport

Tilsynet er gennemført 04-02-2019

Resultat af tilsynet:

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Marianne Nielsen (Tilsynskonsulent)

Mette Elner (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk besøg Ja

Dato for tilsynsbesøg 06-12-18: Byager 31A, 4330 Hvalsø (Anmeldt)

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med relevante metoder som sikre en høj kvalitet for indsatsen med målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge.

Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i faglige tilgange og metoder som er understøttende i forhold til målgruppens særlige behov.

Det er vurderingen, at de unge, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Dueslaget.

Metodiske tilgange er, miljøterapeutisk som vurderes at være godt implementeret i tilbuddet og ledelsen har fokus på faglig udvikling og fastholdelse af metoderne i personalegruppen.

Tilbuddet kan have udfordringer med svingende belægning, men det vurderes at tilbuddet er opsøgende for relevante løsninger i forhold til målgruppe samt eksternt samarbejde omkring visitering.

Godkendelse:

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jf. lov om social service § 66 Stk. 1 nr. 5, almindeligt socialpædagogisk opholdssted. På tilbuddet er der 7 pladser godkendt for aldersgruppen 14 - 22 år.

Målgruppen er unge mellem 14 og 22 år på indskrivningstidspunktet med personlighedsforstyrrelser og beslægtede diagnoser. Dette kan være angst, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, selvskadende adfærd og

tilknytningsforstyrrelse.

Særligt fokus i tilsynet

Der har ved tilsynsbesøget i 2018 været særligt fokus på følgende temaer:

Tema 1 - Uddannelse & beskæftigelse

Tema 3 - Målgruppe, metoder & resultater

Tema 5 - Organisation & ledelse

Tema 7 - Fysiske rammer

Uddannelse og beskæftigelse

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Dueslaget i meget høj grad understøtter de unge i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte.

De unge motiveres i meget høj grad med henblik på at opretholde en aktiv hverdag med stimulerende aktiviteter, hvor inklusion med det omgivende samfund i meget høj grad prioriteres. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder med eksterne aktører. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

Gennemsnitlig vurdering 5

Selvstændighed og relationer

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Dueslaget i meget høj grad har fokus på de unges selvstændighed. Borgerne støttes i meget høj grad i deres relationelle kontakter og færdigheder, ligesom tilbuddet systematisk i meget høj grad inddrager og understøtter de unges deltagelse i lokalsamfundet. Det er ligeledes socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet i meget høj grad understøtter de unges kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle ønsker, behov og forudsætninger.

Gennemsnitlig vurdering 5

Målgruppe, metoder og resultater

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Dueslaget i meget høj grad har klare mål for indsatsen, og at disse i meget høj grad har sammenhæng med mål opstillet af visiterende kommune. De unge trives og udvikles i meget høj grad som resultat af tilbuddets metoder og tilgange. Tilbuddet redegør i meget høj grad relevant for valgte metoder og tilgange, og tilgange og metoder ses i meget høj grad at være forankret i praksis. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet benytter resultatdokumentation i meget høj grad og dermed sandsynliggør en opnået positiv effekt af indsatsen, og at resultatdokumentation benyttes i meget høj grad til forbedring af tilbuddets samlede indsats.

Gennemsnitlig vurdering 5

Sundhed og Trivsel

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Dueslaget i meget høj grad understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og generelle trivsel, med forståelse for og med udgangspunkt i den enkelte unges fysiske og psykiske forudsætninger.

Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet i meget høj grad respekterer de unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet i meget høj grad inddrager de unge i beslutninger, der vedrører de unges liv, og at tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til de unges ønsker og behov. Det er socialtilsynets vurdering, at de unge i meget høj grad trives i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder med sundhedssystemet, med henblik på at hjælpe unge med helbredsudfordringer. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i høj grad forbygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser, vold og overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Organisation og ledelse

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Dueslagets drift i høj grad varetages forsvarligt af en kompetent og ansvarlig ledelse, og at ledelsen i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i meget høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet. Ledelsen prioriterer i meget høj grad relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddets ledelse i meget høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne, således at personalegennemstrømning og sygefravær er minimal.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Kompetencer

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Dueslagets medarbejdere i meget høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer, der i meget høj grad modsvarer målgruppen og møder de unges aktuelle, individuelle og særlige behov. Tilbuddet har i meget høj grad strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, samt i meget høj grad fokus på specialistkompetencer, når dette påkræves. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed.

Gennemsnitlig vurdering 5

Fysiske rammer

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Dueslagets fysiske rammer i høj grad understøtter de unges udvikling, tryghed og trivsel ved i meget høj grad på relevant vis at understøtte formålet med tilbuddets indsats. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet i meget høj grad tilgodeser de unges behov for både fællesskab og privatliv, og at tilbuddets værelser, fællesarealer og faciliteter i meget høj grad fremtræder velholdte, hjemlige og velegnede til målgruppen.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673