Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Seneste tilsynsrapport

Dueslaget har senest haft tilsynsbesøg december 2017. Tilsynet var et uanmeldt kontrol og dialogbaseret tilsyn.

Tilsynets samlede vurdering:

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.
Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med at sikre de unges selvstændighed og relationer samt sundhed og trivsel.
Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge.
Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov.
Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Dueslaget.

Læs uanmeldt tilsynsrapport her

Læs anmeldt tilsynsrapport her

HVEM ER VI?

​DSI Fonden Dueslaget

CVR: 15722673

KONTAKT OS

ADRESSE

Byager 31

4330 Hvalsø