Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Samarbejdspartnere

Anbringende kommuner og egen kommune

Dueslaget vægter samarbejdet med de unges anbringende kommuner højt. Ligeledes har vi et godt, professionelt samarbejde med Lejre Kommune, der er vores tilsynskommune.

Skoler

For at bo på Dueslaget skal den unge kunne klare at deltage i skolegang eller et udannelsestilbud enten på lige vilkår med andre unge eller i et særtilbud, som Dueslaget finder i samarbejde med det stedlige PPR og anbringende kommune.

I forbindelse med anbringelse i Dueslaget af en ung i den skolepligtige alder, og så frem den unge kan indgå i folkeskolen, aftales med den lokale folkeskole (Hvalsø skole og Kirke Saaby skole), at den ansvarlige lærer (kontaktlæreren) honoreres for to ugentlige timer til udvidet skole-hjemsamarbejde og støtte direkte til den unge.

Ved indskrivning på skolen holdes et orienterende møde, og der aftales fokuspunkter og frekvens for samarbejdsmøder ud fra den unges individuelle behov. Skolen får løbende supervision af Dueslagets leder, ligesom der afholdes trekants-samtaler med den unge, læreren og Dueslagets leder.

Skoleforløbet evalueres forud for de halvårlige statusmøder. Når det skønnes relevant, inviteres kontaktlæreren til at deltage i dele af statusmøderne.

Dueslaget har ligeledes et mangeårigt samarbejde med CSU Holbæk, som tilbyder et treårigt undervisningsforløb for normaltbegavede, psykisk skrøbelige unge. Der foreligger udviklingsplaner i forhold til den enkelte unges skolegang på CSU Holbæk, som løbende evalueres.

Der vil til stadighed være nye og aktuelle samarbejdsrelationer, der udvikles nøje relateret til de behov der findes i vores ungegruppe.

UU-vejledning

Dueslaget har et etableret samarbejde med UU-vejledningen i Roskilde kommune.​

Psykiatrien

Der er et ad hoc samarbejde med: Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 i Roskilde, Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 i Roskilde og Distriktspsykiatrien i Rokilde.

Det er også de enheder, der fører det medicinske tilsyn med de af vores unge, der får medicin.

Visitering sker på baggrund af forudgående aftale med den unge, forældre og forvaltning.

Det drejer sig oftest om samtaleforløb over længere tid, hvor fokus er medicinering.

Efter behov og den unges ønske deltager Dueslagets leder, stedfortræder eller den unges kontaktperson i samtalerne.

Læge og tandlæge

Dueslagets faste læge er Anna Marie Bak, Lægerne Holbækvej, Holbækvej 1, 4330 Hvalsø. Tlf.: 46 40 70 11.

Når en ung indskrives, er der en introducerende konsultation.

Unge under 18 år i Dueslaget er tilknyttet skoletandplejen i Kirke Hyllinge, Præstemarksvej 12, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf.: 46403108. Når de unge fylder 18 år, hjælper Dueslaget med at finde en tandlæge.

Dueslaget sikrer, at den unge kommer til tandlæge inden for de første to måneder efter indskrivningen.

Supervision

Dueslaget har siden 1992 haft et samarbejde med Anne Holländer, cand.psyk., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi.

Der ydes sags orienteret supervision til Dueslagets personale 16 – 18 gange årligt.

Dueslagets ledelse får ledelsessupervision fra cand.psyk. Heidi Rose, der er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi.

Uddannelsessamarbejdet SEDAC

SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem fem opholdssteder, der tilbyder en fortløbende miljøteraputisk og udviklingspsykologisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse. SEDAC består af opholdsstederne Søegaard, Egedal, Dueslaget, Lille Valbygård og Søholt.​

HVEM ER VI?

​DSI Fonden Dueslaget

CVR: 15722673

KONTAKT OS

ADRESSE

Byager 31

4330 Hvalsø